Zuidland

In het verkiezingsprogramma van LOB zijn standpunten opgenomen over een groot aantal onderwerpen; wij hebben een samenvatting gemaakt van de onderdelen die zeker ook voor Zuidland van toepassing zijn.

LOB wil haar standpunten realiseren door:

 • Ouderen willen we niet laten vereenzamen;
 • Er zijn korte lijnen met bewoners en ondernemers
 • Alle kernen kunnen rekenen op openbaar vervoer met haltes in de directe omgeving van de centra van de kernen
 • De integratie van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer is een positieve ontwikkeling en LOB wil daar maximale ruimte voor bieden
 • Grote woningbouwprojecten worden in de komende jaren afgerond; het is logisch dat dat zal leiden tot intensiever gebruik van de wegen infrastructuur; het Masterplan Nissewaard zal daar rekening mee moeten houden
 • snel te reageren op meldingen van bewoners en ondernemers
 • Wijkagenten zijn bekend in wijken en kernen en zijn aanspreekbaar en bereikbaar
 • Veiligheid in de omgeving van scholen is een gedeelde verantwoordelijkheid van schoolbesturen, gemeente en ouders; alle scholen beschikken over plannen om de veiligheid in en om de scholen te borgen
 • Veiligheid is niet alleen een kwestie van inzetten van camera’s, het gaat ook om zaken als inrichting openbare ruimte, sfeer en groen; bewoners moeten zich thuis voelen in de (winkel)centra
 • Nieuwe woonwijken worden gerealiseerd met gasloze woningen en alle woningen worden met de best beschikbare energie besparende technieken opgeleverd
 • Zonnepanelen worden op brede schaal ingezet; in goed overleg met de agrarische sector worden mogelijkheden voor zonneweiden onderzocht
 • het concept Thuis in de Wijk in alle wijken en kernen toe te passen en te verbinden met verenigingen, kernplatforms en dorpshuizen
 • kernplatforms en verenigingen kunnen een bijdrage leveren om te signaleren en te assisteren bij hulp vragen
 • Kernen en wijken hebben passende voorzieningen, zoals wijkcentra, dorpshuizen en andere ontmoetingsplaatsen; speelvoorzieningen (met name voor de jongste kinderen) horen daar bij
 • Scholen en sportverenigingen werken nauw samen; sportactiviteiten van de scholen kunnen plaatsvinden op de accommodaties van de verenigingen
 • Het kern- en wijkgericht werken is een goed instrument om initiatieven vanuit de kernen en wijken te stimuleren en bewoners daar bij te betrekken
 • Kernplatforms worden daar bij ambtelijk ondersteund
 • Om de kernen vitaal te houden zal het College de mogelijkheden onderzoeken om kleinschalige woningbouw projecten in alle kernen te realiseren
 • De gemeente kent enkele cultuur iconen, zoals de Boekenberg en de Stoep in Spijkenisse, maar bijvoorbeeld ook, de verschillende molens, de Markt in Heenvliet of het oude stadhuis van Geervliet; LOB wil dat iedereen kennis kan maken met deze kanten van de gemeente en zal het College vragen om daar plannen voor te ontwikkelen
 • betrokkenheid van de bewoners wordt vergroot, door bijvoorbeeld een regelmatig politiek forum te houden; voorafgaande aan de commissie week, kan er een politieke markt worden georganiseerd waarop de commissies in gesprek gaan met bewoners over thema’s die daarna via de commissie structuur worden voorgelegd aan de gemeenteraad
 • er is 1 wethouder verantwoordelijk voor het wijk- en kerngericht werken, LOB wil hiermee de lijnen verkorten tussen bewoners , ondernemers en bestuur