Spijkenisse

In het verkiezingsprogramma van LOB zijn standpunten opgenomen over een groot aantal onderwerpen; wij hebben een samenvatting gemaakt van de onderdelen die zeker ook voor Spijkenisse van toepassing zijn.

LOB wil haar standpunten realiseren door:

 • er is goede en snelle zorg voor bewoners die dat nodig hebben; jong en oud, valide of invalide: iedereen moet kunnen rekenen op ondersteuning door de gemeente
 • De informatie over de beschikbare voorzieningen moet op eenvoudige manier gevonden kunnen worden en daarbij hoort rekening gehouden te worden met bewoners die geen toegang (meer) hebben tot internet; een sociale kaart kan daar een grote bijdrage leveren
 • De gemeente kan steeds meer producten en diensten digitaal aanbieden; bewoners en ondernemers kunnen hier van profiteren; via de diensten van mijn overheid kunnen bewoners aangeven of zij er gebruik van willen maken; LOB vindt dat een goede ontwikkeling,
 • Maar LOB wil dat de gemeente bewoners die van die nieuwe diensten gebruik willen maken er op actief op worden gewezen dat zij moeten reageren op meldingen; op die manier kunnen ongewenste effecten worden voorkomen
 • De uitvoering van de Jeugdwet heeft bijzondere aandacht van het college; wachtlijsten zijn niet te accepteren
 • de kansen en mogelijkheden van de nieuwe Omgevingswet te benutten, en daar waar dat mogelijk is alvast in de vorm van pilots uit te proberen
 • te investeren in openbaar vervoer en gebruik van het OV wordt gestimuleerd
 • Grote woningbouwprojecten worden in de komende jaren afgerond; het is logisch dat dat zal leiden tot intensiever gebruik van de wegen infrastructuur; het Masterplan Nissewaard zal daar rekening mee moeten houden
 • LOB wil dat de A4 Zuid wordt gerealiseerd
 • Gebruik van de fiets wordt gestimuleerd en voorzieningen zoals fietspaden en bijvoorbeeld de (OV)leenfiets, worden verder geoptimaliseerd om het gebruik van de fiets en OV te stimuleren
 • snel te reageren op meldingen van bewoners en ondernemers
 • Wijkagenten zijn bekend in wijken en kernen en zijn aanspreekbaar en bereikbaar
 • Veiligheid in de omgeving van scholen is een gedeelde verantwoordelijkheid van schoolbesturen, gemeente en ouders; alle scholen beschikken over plannen om de veiligheid in en om de scholen te borgen
 • Veiligheid is niet alleen een kwestie van inzetten van camera’s, het gaat ook om zaken als inrichting openbare ruimte, sfeer en groen; bewoners moeten zich thuis voelen in de (winkel)centra
 • Nieuwe woonwijken worden gerealiseerd met gasloze woningen en alle woningen worden met de best beschikbare energie besparende technieken opgeleverd
 • Zonnepanelen worden op brede schaal ingezet; in goed overleg met de agrarische sector worden mogelijkheden voor zonneweiden onderzocht
 • De gemeente kent enkele cultuur iconen, zoals de Boekenberg en de Stoep in Spijkenisse, maar bijvoorbeeld ook, de verschillende molens, de Markt in Heenvliet of het oude stadhuis van Geervliet; LOB wil dat iedereen kennis kan maken met deze kanten van de gemeente en zal het College vragen om daar plannen voor te ontwikkelen
 • Verzelfstandiging van de Stoep
 • betrokkenheid van de bewoners wordt vergroot, door bijvoorbeeld een regelmatig politiek forum te houden; voorafgaande aan de commissie week, kan er een politieke markt worden georganiseerd waarop de commissies in gesprek gaan met bewoners over thema’s die daarna via de commissie structuur worden voorgelegd aan de gemeenteraad
 • er is 1 wethouder verantwoordelijk voor het wijk- en kerngericht werken, LOB wil hiermee de lijnen verkorten tussen bewoners , ondernemers en bestuur