Simonshaven

In het verkiezingsprogramma van LOB zijn standpunten opgenomen over een groot aantal onderwerpen; wij hebben een samenvatting gemaakt van de onderdelen die zeker ook voor Simonshaven van toepassing zijn.

LOB wil haar standpunten realiseren door:

 • Voorzieningen voor jongeren en ouderen
 • Alle kernen kunnen rekenen op openbaar vervoer met haltes in de directe omgeving van de centra van de kernen
 • snel te reageren op meldingen van bewoners en ondernemers
 • Wijkagenten zijn bekend in wijken en kernen en zijn aanspreekbaar en bereikbaar
 • Zonnepanelen worden op brede schaal ingezet; in goed overleg met de agrarische sector worden mogelijkheden voor zonneweiden onderzocht
 • het concept Thuis in de Wijk in alle wijken en kernen toe te passen en te verbinden met verenigingen, kernplatforms en dorpshuizen
 • kernplatforms en verenigingen kunnen een bijdrage leveren om te signaleren en te assisteren bij hulp vragen
 • Kernen en wijken hebben passende voorzieningen, zoals wijkcentra, dorpshuizen en andere ontmoetingsplaatsen; speelvoorzieningen (met name voor de jongste kinderen) horen daar bij
 • Scholen en sportverenigingen werken nauw samen; sportactiviteiten van de scholen kunnen plaatsvinden op de accommodaties van de verenigingen
 • Het kern- en wijkgericht werken is een goed instrument om initiatieven vanuit de kernen en wijken te stimuleren en bewoners daar bij te betrekken
 • Kernplatforms worden daar bij ambtelijk ondersteund
 • Om de kernen vitaal te houden zal het College de mogelijkheden onderzoeken om kleinschalige woningbouw projecten in alle kernen te realiseren
 • betrokkenheid van de bewoners wordt vergroot, door bijvoorbeeld een regelmatig politiek forum te houden; voorafgaande aan de commissie week, kan er een politieke markt worden georganiseerd waarop de commissies in gesprek gaan met bewoners over thema’s die daarna via de commissie structuur worden voorgelegd aan de gemeenteraad

er is 1 wethouder verantwoordelijk voor het wijk- en kerngericht werken, LOB wil hiermee de lijnen verkorten tussen bewoners , ondernemers en bestuur