Financiële positie van de gemeente Nissewaard

De financiële positie van de gemeente moet verbeterd worden

LOB wil dat realiseren, door:

  • een realistische tarieven structuur voor de gemeentelijk belastingen, en daarbij moet niet alleen het dogma gelden dat lasten niet mogen worden verhoogd, want als dat noodzakelijk is, en het kan goed worden uitgelegd dan moet dat niet worden uitgesloten; maar daar moet dan wel iets concreets tegenover staan, zodat men kan zeggen, we hebben lasten verhoogd, maar dat heeft … opgeleverd
  • Een goede inschatting van de risico’s om daarmee het weerstandsvermogen te verbeteren
  • Verzelfstandiging van de Stoep
  • De mogelijk forse opbrengst van de Eneco aandelen, wordt primair gebruikt voor het versterken van de reserves
  • Inhuur van extern personeel wordt zoveel als mogelijk geminimaliseerd; om daar uitvoering aan te geven kan de raad meer inzicht worden gegeven van de personele gevolgen van verstrekkende besluiten
  • Speculeren op mogelijke inkomsten vanuit de grondexploitaties moet tot een minimum worden beperkten moet ingeval van tegenvallende inkomsten de begroting zo min mogelijk beïnvloeden
  • De financiële afspraken over (het hek om) de reserve sociaal domein worden voortgezet