Verkiezingsprogramma

Inleiding

Op 21 maart 2018 waren er verkiezingen voor de gemeenteraad van Nissewaard.
LOB is sinds de verkiezingen van 2006 vertegenwoordigd in de gemeenteraad, tot
december 2014 in de raad van Bernisse en vanaf 1 januari 2015 in de raad van de nieuwe
gemeente Nissewaard. In de periode vanaf januari 2015 heeft LOB zich in eerste aanleg
geconcentreerd op de een zorgvuldige integratie van beide gefuseerde gemeenten. LOB is
tevreden met de manier waarop er is gewerkt aan het echt realiseren van de nieuwe
gemeente Nissewaard.

Het kern- en wijkgericht werken is volgens LOB van groot belang voor de betrokkenheid van
bewoners bij hun directe leefomgeving. LOB wil dat wordt voortgezet, en verder wordt
versterkt; initiatieven zoals het Thuis in de Wijk concept passen daar goed bij.

LOB is geworteld in de kernen van Nissewaard; LOB kent de bewoners en ondernemers en
weet wat er speelt. Daarom vinden wij het belangrijk dat de bewoners van de kernen goed
vertegenwoordigd zijn in de raad. Een daarom doet LOB opnieuw mee met de verkiezingen.

Dit zijn onze belangrijkste punten
– De gemeente ondersteund bewoners en ondernemers
– Bewoners en ondernemers worden betrokken bij de directe leefomgeving
– Het buitengebied hoort bij de kernen en de wijken
– Bereikbaarheid, verkeer en vervoer worden toekomstgericht verbeterd
– Verkeersveiligheid en veiligheid in algemene zin, zijn niet vanzelfsprekend
– Duurzaamheid is niet alleen een woord, maar vergt ook een actieve aanpak
– Kernen en wijken zijn vitaal
– Sport, cultuur en recreatie is voor iedereen mogelijk en bereikbaar
– Samenwerking wordt gezocht
– De financiële positie van de gemeente moet verbeterd worden
In een brief van alle ondernemersverenigingen Nisseaard aan de politieke partijen bepleiten
de ondernemers vergaande samenwerking op Voorne Putten, met als hoger doel de
uiteindelijke eenwording in een grote gemeente. Daarmee zal naar de overtuiging de
slagkracht van het eiland dusdanig worden versterkt, dat er meer aansprekende resultaten
uit zullen voortkomen. LOB is het daar helemaal mee eens, en daarom heeft LOB in het
programma opgenomen dat …..

LOB ziet op de middellange termijn 1 gemeente Voorne Putten ontstaan; er zijn al veel
gemeentelijke taken die samen worden uitgevoerd en door er naar te streven dat alle taken
vanuit een organisatie worden opgepakt, kan de dienstverlening worden
geprofessionaliseerd, kan gewerkt worden aan schaalvergroting en kan Voorne Putten ook
echt als een eenheid optreden en door de schaalgrootte meer gewicht in de schaal leggen
ten opzichte van Rotterdam, de MRDH en de Provincie Zuid Holland.

Sip van der Weg
Lijstrekker LOB Nissewaard

LOB wil dat realiseren door;
– er is goede en snelle zorg voor bewoners die dat nodig hebben; jong en oud, valide of
invalide: iedereen moet kunnen rekenen op ondersteuning door de gemeente
– maatwerk in de zorg te leveren; mensen zijn allemaal verschillend en daardoor hebben zij
ook een verschillende benadering nodig
– Ouderen willen we niet laten vereenzamen;
– De informatie over de beschikbare voorzieningen moet op eenvoudige manier gevonden
kunnen worden en daarbij hoort rekening gehouden te worden met bewoners die geen
toegang (meer) hebben tot internet; een sociale kaart kan daar een grote bijdrage leveren
– De gemeente kan steeds meer producten en diensten digitaal aanbieden; bewoners en
ondernemers kunnen hier van profiteren; via de diensten van mijn overheid kunnen
bewoners aangeven of zij er gebruik van willen maken; LOB vindt dat een goede
ontwikkeling,
– Maar LOB wil dat de gemeente bewoners die van die nieuwe diensten gebruik willen
maken er op actief op worden gewezen dat zij moeten reageren op meldingen; op die
manier kunnen ongewenste effecten worden voorkomen
– Voorzieningen voor jongeren en ouderen
– En waar dat kan, door specifieke voorzieningen voor jongeren; te realiseren in goed
overleg met jongeren of hun vertegenwoordigers (zoals bijv JOZ)
– De stichting JOZ wordt actief betrokken bij het realiseren van voorzieningen voor de
oudere jeugd
– De uitvoering van de Jeugdwet heeft bijzondere aandacht van het college; wachtlijsten
zijn niet te accepteren
– LOB wil dat er zorgboerderijen voor ouderen komen, nu de oude vertrouwde tehuizen
steeds meer verdwijnen, blijkt er nog wel degelijk behoefte te zijn aan vertrouwde vormen
van samenwonen, met een redelijke mate van zelfstandigheid en toch met de
mogelijkheid om gebruik te maken van gemeenschappelijke voorzieningen
– En daarom LOB steunt een landelijk initiatief om zorgbuurthuizen te realiseren; het gaat
hier om een initiatief van de SP en is bedoeld om de zorg weer een menselijke maat te
geven; LOB wil dat dit initiatief in Nissewaard kansen krijgt1
– LOB wil graag dat de gemeente (agrarische) ondernemers uitdaagt om dergelijke
voorzieningen te realiseren
– Gemeentebestuur en gemeentelijke organisatie werken samen als een faciliterende,
stimulerende en innovatieve eenheid.
– Gemeentebestuur houdt consultaties rondes voor het bedrijfsleven bij ontwikkelingen die
de gemeente in het algemeen en ondernemers in het bijzonder kunnen raken

1 Initiatief van SP, zie google voor meer info

LOB wil dat realiseren door:
– de kansen en mogelijkheden van de nieuwe Omgevingswet te benutten, en daar waar dat
mogelijk is alvast in de vorm van pilots uit te proberen
– Er zijn korte lijnen met bewoners en ondernemers
– Burgerparticipatie is vanzelfsprekend en is een waardevol instrument
– Voorne Putten werkt, is een goede vorm van samenwerking tussen gemeente en
ondernemers; de kansen die dat kan geven voor een specifieke groep bewoners, verdient
blijvende ondersteuning van die ondernemers en die betrokken bewoners

LOB wil dat realiseren door:
– bewoners en ondernemers in de buitengebieden moeten dezelfde digitale mogelijkheden
hebben als de bewoners en ondernemers van kernen en wijken
– De agrarische sector is een stevige gesprekspartners voor de gemeente, om
gemeenschappelijke belangen op elkaar af te stemmen en de sector wordt zoveel als
mogelijk betrokken bij (nieuwe) ontwikkelingen, daarbij kan gedacht worden aan zaken als
natuur en recreatie
– Waterschap, provincie en gemeente, zijn samen verantwoordelijk voor, en werken als 1
overheid samen in zaken die te maken hebben met het buitengebied; denk daarbij aan
zaken als wegen, dijken, ruimtelijke plannen, tegengaan sluipverkeer via de kernen,
illegale vuilstort en klimaat adaptatie
– LOB ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor LTO
– De agrarische sector wordt ondersteund bij innovatieve en duurzame ontwikkelingen en
de gemeente dient hierin een stimulerende en faciliterende positie in te nemen
– De agrarische sector wordt gestimuleerd om een bijdrage te leveren aan de maatregelen
die worden genomen als onderdeel van het klimaat akkoord

LOB wil dat realiseren door:
– te investeren in openbaar vervoer en gebruik van het OV wordt gestimuleerd
– Voorne Putten is een mooi samenhangend gebied om nieuwe vormen van vervoer te
beproeven
– Er komt ruimte voor proeven met onbemande voertuigen op afgesloten trajecten; LOB wil
leren van ervaringen die elders zijn opgedaan
– Alle kernen kunnen rekenen op openbaar vervoer met haltes in de directe omgeving van
de centra van de kernen
– De integratie van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer is een positieve ontwikkeling
en LOB wil daar maximale ruimte voor bieden
– De metropoolregio MRDH en de gemeente Rotterdam hebben plannen om te
experimenteren met bijvoorbeeld onbemande metro’s en met een hogere frequentie op
de metrolijnen; LOB volgt deze ontwikkelingen en zoekt naar kansen voor het verbeteren
van het OV in Nissewaard / Voorne Putten 2
– Nissewaard blijft Rijkswaterstaat kritisch volgen voor wat betreft de problematiek van de
bruggen
– LOB wil dat de A4 Zuid wordt gerealiseerd
– Grote woningbouwprojecten worden in de komende jaren afgerond; het is logisch dat dat
zal leiden tot intensiever gebruik van de wegen infrastructuur; het Masterplan Nissewaard
zal daar rekening mee moeten houden
– Gebruik van de fiets wordt gestimuleerd en voorzieningen zoals fietspaden en
bijvoorbeeld de (OV)leenfiets, worden verder geoptimaliseerd om het gebruik van de fiets
en OV te stimuleren

2 Artikel in het AD Voorne Putten van 9 december 2017

LOB wil dat realiseren door:
– snel te reageren op meldingen van bewoners en ondernemers
– Wijkagenten zijn bekend in wijken en kernen en zijn aanspreekbaar en bereikbaar
– Veiligheid in de omgeving van scholen is een gedeelde verantwoordelijkheid van
schoolbesturen, gemeente en ouders; alle scholen beschikken over plannen om de
veiligheid in en om de scholen te borgen
– In een groot gebied met veel water is het van belang dat er aandacht is voor de
waterveiligheid; gemeente, waterschap en provincie zorgen voor een goede
samenwerking
– Veiligheid is niet alleen een kwestie van inzetten van camera’s, het gaat ook om zaken als
inrichting openbare ruimte, sfeer en groen; bewoners moeten zich thuis voelen in de
(winkel)centra
– Vuurwerkvrije zones en het organiseren van vuurwerkshows kunnen bijdragen aan het
bestrijden van de overlast
– Minder regels, meer preventie en meer vertrouwen

LOB wil dat realiseren door:
– de gemeente een substantiële bijdrage te laten leveren aan de doelstellingen van het
klimaatakkoord
– om dat mogelijk te maken zoekt de gemeente actieve samenwerking met bedrijfsleven,
onderwijs en overheid
– Raadsvoorstellen bevatten een duurzaamheidsparagraaf waarin het College beschrijft
welke effecten het voorstel heeft op de leefomgeving
– Nieuwe woonwijken worden gerealiseerd met gasloze woningen en alle woningen worden
met de best beschikbare energie besparende technieken opgeleverd
– Zonnepanelen worden op brede schaal ingezet; in goed overleg met de agrarische sector
worden mogelijkheden voor zonneweiden onderzocht

LOB wil dat realiseren door:
– het concept Thuis in de Wijk in alle wijken en kernen toe te passen en te verbinden met
verenigingen, kernplatforms en dorpshuizen
– kernplatforms en verenigingen kunnen een bijdrage leveren om te signaleren en te
assisteren bij hulp vragen
– Kernen en wijken hebben passende voorzieningen, zoals wijkcentra, dorpshuizen en
andere ontmoetingsplaatsen; speelvoorzieningen (met name voor de jongste kinderen)
horen daar bij
– Scholen en sportverenigingen werken nauw samen; sportactiviteiten van de scholen
kunnen plaatsvinden op de accommodaties van de verenigingen
– Het kern- en wijkgericht werken is een goed instrument om initiatieven vanuit de kernen
en wijken te stimuleren en bewoners daar bij te betrekken
– Kernplatforms worden daar bij ambtelijk ondersteund
– Om de kernen vitaal te houden zal het College de mogelijkheden onderzoeken om
kleinschalige woningbouw projecten in alle kernen te realiseren

LOB zet zich in voor:
– sportbeoefening is voor iedereen mogelijk en bereikbaar; voor jong en oud en voor valide
en minder valide
– In de komende bestuursperiode worden verschillen in regelingen die nog zijn ontstaan in
de voormalige gemeenten Spijkenisse en Bernisse geharmoniseerd; denk aan onderhoud
velden buitensportverenigingen, subsidie regelingen
– Zelfredzaamheid van verenigingen is de norm; subsidies hebben slechts een aanvullend
en ondersteunend doel
– De gemeente kent vele natuurgebieden en recreatie gebieden: de mogelijkheden worden
optimaal benut (denk daarbij bijvoorbeeld aan een natuur camping of een aantal camper
plaatsen), maar recreatie mag niet ten koste gaan van natuur; met andere woorden: er
worden geen landbouwgronden onttrokken aan agrarisch gebruik, ten behoeve van
recreatie of natuur
– Het Bernisse gebied wordt algemeen gezien als een pareltje; het is een recreatie gebied
met een grote omvang en met veel kansen waarvoor plannen zijn ontwikkeld: de
komende bestuursperiode moet gestart worden met het realiseren van die plannen
– Afspraken over het onderhoud van de recreatie gebieden worden jaarlijks getoetst op de
uitvoering daarvan
– De gemeente kent enkele cultuur iconen, zoals de Boekenberg en de Stoep in
Spijkenisse, maar bijvoorbeeld ook, de verschillende molens, de Markt in Heenvliet of het
oude stadhuis van Geervliet; LOB wil dat iedereen kennis kan maken met deze kanten
van de gemeente en zal het College vragen om daar plannen voor te ontwikkelen
– LOB wil dat Nissewaard een aantrekkelijke gemeente wordt voor het opzetten en
organiseren van evenementen; om dat mogelijk te maken worden de plannen voor een
permanent evenementenplein uitgewerkt en gerealiseerd

LOB vindt het belangrijk, dat:
– In voorkomende situaties de samenwerking wordt gezocht, in plaats van elkaars ideeën af
te wijzen
– Problemen niet op eigen houtje worden opgelost, maar dat geprobeerd wordt om
meerdere partijen er bij te betrekken
– Adviesraden en service bureaus kunnen rekenen op ambtelijke ondersteuning en
daardoor in staat worden gesteld om zo goed mogelijk te functioneren
– De ontwikkelingen van ICT gaat razendsnel, en dat biedt kansen voor de dienstverlening
door de gemeente; iedere gemeente staat voor gelijke uitdagingen en daarom is de
ondersteuning van gemeenten van groot belang; met dat perspectief is Syntrophos
opgericht; deelname van Hellevoetsluis is voor de toekomst van Syntrophos van groot
belang
– De gemeenten Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis hebben vergaande stappen gezet
om te komen tot één ambtelijke organisatie; Nissewaard zoekt de actieve samenwerking
met deze nieuwe ambtelijke organisatie
– De samenwerking met de gemeenteraden op Voorne Putten wordt voortgezet en waar
mogelijk geïntensiveerd
– Nissewaard zorgt voor een nette afronding van de grenscorrectie Oudenhoorn

LOB wil dat realiseren, door:
– een realistische tarieven structuur voor de gemeentelijk belastingen, en daarbij moet niet
alleen het dogma gelden dat lasten niet mogen worden verhoogd, want als dat
noodzakelijk is, en het kan goed worden uitgelegd dan moet dat niet worden uitgesloten;
maar daar moet dan wel iets concreets tegenover staan, zodat men kan zeggen, we
hebben lasten verhoogd, maar dat heeft … opgeleverd
– Een goede inschatting van de risico’s om daarmee het weerstandsvermogen te
verbeteren
– Verzelfstandiging van de Stoep
– De mogelijk forse opbrengst van de Eneco aandelen, wordt primair gebruikt voor het
versterken van de reserves
– Inhuur van extern personeel wordt zoveel als mogelijk geminimaliseerd; om daar
uitvoering aan te geven kan de raad meer inzicht worden gegeven van de personele
gevolgen van verstrekkende besluiten
– Speculeren op mogelijke inkomsten vanuit de grondexploitaties moet tot een minimum
worden beperkten moet ingeval van tegenvallende inkomsten de begroting zo min
mogelijk beïnvloeden
– De financiële afspraken over (het hek om) de reserve sociaal domein worden voortgezet

LOB wil bereiken dat:
– betrokkenheid van de bewoners wordt vergroot, door bijvoorbeeld een regelmatig politiek
forum te houden; voorafgaande aan de commissie week, kan er een politieke markt
worden georganiseerd waarop de commissies in gesprek gaan met bewoners over
thema’s die daarna via de commissie structuur worden voorgelegd aan de gemeenteraad
– de raad zoekt de onderlinge samenwerking door bij de start van een nieuwe
bestuursperiode een raadsagenda samen te stellen, zodat de raad zelf het tempo kan
bepalen van ontwikkelingen; het college zal dan worden gevraagd om die agenda uit te
voeren en met passende voorstellen te komen
– er is 1 wethouder verantwoordelijk voor het wijk- en kerngericht werken, LOB wil hiermee
de lijnen verkorten tussen bewoners , ondernemers en bestuur

LOB blijft koersen op 1 gemeente Voorne Putten.