Huishoudelijk Reglement

AFDELING 1: de leden

 

Artikel 1 Het lidmaatschap van LOB

 

LOB kent leden, ereleden en donateurs.

Leden betalen, uiterlijk op 31 maart van ieder verenigingsjaar,  tenminste een door de algemene ledenvergadering vastgestelde jaarlijkse contributie.

 

Artikel 2 Rechten van de leden

 

Ieder lid van LOB heeft het recht om deel te nemen aan alle activiteiten van de vereniging.

Ieder lid van LOB kan deel uitmaken van de steunfractie van LOB.

Ieder lid van LOB wordt in de gelegenheid gesteld om zich als kandidaat-raadslid of kandidaat-wethouder beschikbaar te stellen.

 

Artikel 3 Plichten van de leden

 

Ieder lid van LOB is gehouden zich als een waardig lid te gedragen en in het bijzonder de bepalingen van de reglementen en de besluiten van de bevoegde organen van de vereniging na te leven.

 

AFDELING 2: het bestuur

Artikel 4 De voorzitter

 

De voorzitter moet meerderjarig zijn. Hij geeft leiding aan de werkzaamheden en bevordert de algemene gang van zaken in de vereniging.

Hij, of zijn door het bestuur aangewezen plaatsvervanger, heeft het recht van toegang tot alle vergaderingen en bijeenkomsten die in verenigingsverband plaatsvinden, behalve die van de kascontrole commissie.

 

Artikel 5 De secretaris

 

De secretaris moet meerderjarig zijn. Hij voert de correspondentie van de vereniging, verzorgt de notulen en houdt een besluitenlijst bij. Hij

zorgt voor het bekendmaken van de bestuursmededelingen en bestuursbesluiten. Hij maakt het jaarverslag voor de algemene ledenvergadering. Hij is in overleg met het bestuur belast met de aankondiging en voorbereiding van de algemene ledenvergadering en de bestuursvergaderingen. Hij houdt de ledenadministratie en het archief van de vereniging bij.

 

Artikel 6 De penningmeester

 

De penningmeester moet meerderjarig zijn. Hij voert de financiele administratie op een overzichtelijke wijze, int de contributies en donaties en andere gelden. Hij geeft aanwijzingen voor de wijze waarop de contributies en andere bijdragen moeten worden voldaan.

Hij geeft de kascontrolecommissie op haar verlangen inzage in alle financiele bescheiden. Hij maakt een financieel jaarverslag en een balans, alsmede een begroting voor het komende verenigingsjaar, ter goedkeuring door de algemene ledenvergadering. Hij voert de beslissingen van het bestuur inzake het financiele beheer uit.

Bij overdracht van zijn werkzaamheden sluit hij de boeken af.

 

AFDELING 3: Reglementen

 

Artikel 7 Reglementen

 

Het bestuur en de fractie zijn bevoegd om ter aanvulling op de statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede op grond van aanwijzingen opgenomen in wettelijke bepalingen, reglementen vast te stellen. Deze reglementen treden niet in werking alvorens zij ter kennisneming aan de leden bekend zijn gemaakt. Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 8 Overzicht vastgestelde reglementen

 

De secretaris heeft een overzicht van alle door het bestuur en de fractie vastgestelde reglementen en andere algemeen werkende afspraken. De vastgestelde reglementen en afspraken zijn digitaal beschikbaar via de website van LOB.

 

AFDELING 4: Commissies

Artikel 9 Algemene bepalingen

 

Zowel de algemene ledenvergadering, het bestuur alsmede de fractie kunnen commissies instellen. Zij bepalen daarbij de taak en de samenstelling van deze commissies.

De taken van commissies worden beschreven in instructies. De samenstelling van de commissies zal worden bepaald door de omvang en de duur van de te verrichten werkzaamheden.

Een commissie bestaat tenminste uit twee leden.

 

Artikel 10 Bijzondere bepalingen

 

De kascontrole commissie bestaat uit twee leden die voor de duur van een jaar worden benoemd. Een van de twee leden kan daarna worden herbenoemd, maar een lid mag slechts maximaal drie jaar deel uitmaken van de commissie.  Zij controleert de financiële bescheiden en de kas van de vereniging. Zij brengt verslag uit aan de algemene ledenvergadering en pleegt zonodig overleg met het bestuur. Leden van het bestuur kunnen geen lid zijn van de kascontrole commissie.

 

Artikel 11 Overzicht ingestelde commissies

 

De secretaris heeft een overzicht van alle door de algemene ledenvergadering, het bestuur en de fractie ingestelde commissies. De taken, de samenstelling en de duur van de commissie zijn digitaal beschikbaar via de website van LOB.

 

AFDELING 5: Slotbepalingen

Artikel 12 Slotbepalingen

 

Ieder lid van de vereniging krijgt bij zijn toetreding een brief van de secretaris, waarin ondermeer zal worden gewezen op de digitaal raadpleegbare statuten, huishoudelijk reglement, andere reglementen en algemeen werkende afspraken.

 

Besluiten tot wijziging van het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden genomen door een algemene ledenvergadering.

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 

Waar “hij”  staat, kan ook “zij” bedoeld zijn.

 

Artikel 13 Inwerking treding

 

Het huishoudelijk reglement treedt direct in werking nadat het door de algemene ledenvergadering van 29 maart 2011 is vastgesteld.

 

Het bestuur van LOB

De secretaris

 

De algemene ledenvergadering heeft op 29 maart 2011 ingestemd met dit huishoudelijk reglement.

Het reglement wordt digitaal gearchiveerd door de secretaris, en is te raadplegen op de website van LOB.